Text Size

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie
i składają corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły do 15 września danego roku szkolnego (załącznik nr 1). W uzasadnionych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie.
2. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie rodziców/prawnych opiekunów pracujących, którzy do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej muszą załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu, dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.
3. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka na świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
4. Jeżeli dziecko przez kolejne trzy tygodnie nie będzie uczęszczało na świetlicę szkolną, a rodzice/prawni opiekunowie wcześniej nie poinformują nauczyciela świetlicy o tej sytuacji, dziecko automatycznie zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek dostarczyć pisemne usprawiedliwienie każdej nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych (takie samo jak na inne zajęcia organizowane w szkole).
6. Opieką wychowawczą są objęci uczniowie których rodzice/prawni opiekunowie dostarczyli wypełnioną kartę zgłoszenia. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie takiej karty nie dostarczyli, a przebywają na terenie szkoły.
7. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dziecko, które przebywa
w szkole, a nie zgłosiło się na świetlicę w czasie, w którym powinno tam przebywać.
8. Wszystkie osoby odbierające dzieci ze świetlicy szkolnej muszą osobiście stawić się u wychowawcy świetlicy i poinformować go o odebraniu dziecka.
9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek informowania na piśmie o zaistniałych zmianach w odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej poprzez ponowne złożenie odpowiedniego upoważnienia bądź oświadczenia lub ich odwołanie. Wychowawcy świetlicy stosować się będą do ostatniego złożonego dokumentu.

Pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dn. 01.09.2015r.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. JANA BRZECHWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.
3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
d) organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,
e) integracja uczniów,
f) przeciwdziałanie agresji i przemocy,
g) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
4. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły zgodnie
z harmonogramem umieszczonym na drzwiach świetlicy.
5. Ze świetlicy korzystają uczniowie:
a) których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki
w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
b) którzy nie uczęszczają na lekcje religii,
c) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
6. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00.
7. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie „Karty uczestnictwa dziecka”, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Uczniowie zdeklarowani na daną godzinę a nieprzebywający w świetlicy mają odnotowywaną nieobecność w dzienniku.
9. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletnie osoby upoważnione pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych).
10. Telefoniczne zwolnienia  wychowanków nie są uwzględniane.
11. Rodzice zobowiązani są zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły nieobecności dziecka, np. choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
12. Nieusprawiedliwiona przez rodziców trzytygodniowa nieobecność dziecka upoważnia wychowawcę świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy.
13. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu.
14. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się 
i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców (opiekunów prawnych).

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dn. 01.09.2015r.