Text Size

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 830 – 1150
Środa 1210 – 1440
Czwartek 840 – 1110
Piątek 800 – 940

 

Jeżeli ... czujesz się źle, masz problemy, może ktoś robi Ci krzywdę?

- PRZYJDŹ, ZAPUKAJ.

Pomoże Ci pedagog szkolny, który organizuje formy pomocy w zakresie:

Zakres zadań ogólnowykonawczych

 1. Dokonanie okresowej oceny sytuacji wykonawczej w szkole.

 2. Koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci.

 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.

 4. Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

Zakres profilaktyki wychowawczej

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 2. Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 3. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

Zakres pracy korekcyjno – wyrównawczej

 1. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

 2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych.

 3. Udzielenie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

 4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

Zakres pomocy materialnej

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych,
  mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.

 2. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególne trudne warunki materialne.

 3. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 4. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

Pedagogizacja rodziców opracowanie

 1. Prelekcji i odczytów dla rodziców zawartych w planie pracy szkoły.

 2. Prelekcji i odczytów dla uczniów zawartych w planie szkoły.

Pomoc w organizowaniu wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „zieloną szkołę”