Text Size

Istnienie szkół przy parafiach wiejskich to problem mało znany. Przyczyną tego stanu jest zupełny brak źródeł historycznych. Pierwsze wzmianki o szkołach parafialnych pojawiły się dopiero XVI wieku. I z nich można wyciągnąć wniosek, że w tym czasie istniała szkoła parafialna w Ruptawie. Szkołą wówczas kierował rektor szkolny, których w łacińskich zapiskach nazywany jest "rector scholae". Był on przyjmowany i oddalany przez miejscowego proboszcza, któremu we wszystkich podlegał.

W Ruptawie brak starszych źródeł dotyczących szkoły co nie pozwala sięgać dalej niż do połowy XVII wieku. Można jedynie przedstawić okres ostatnich 300 lat. W protokole wizytacyjnym w roku 1679 mówi się "scholacis" bez podania nazwiska. Wspomina się natomiast o dochodach żaka. Jego dochód stanowiły ofiary chleba od każdego kolonisty, a było ich 18 i 1 Czech. Z Moszczenicy zaś 3 morgi o szerokości 24 zagonów. Z roli o ile była wynajęta pobierał 1 talar śląski i 12 groszy.

Natomiast protokole z roku 1687/88 wspomina rektora o nazwisku Grzegorz Kucharczyk, pochodzącego z Ruptawy, który umiał czytać, śpiewał w razie potrzeby, a z zawodu był szewcem.

W kolejnym protokole z 1719 roku pojawia się nazwisko Grzegorza Kucharczyka, rektora szkoły w Ruptawie. Rocznie od każdego kolonisty otrzymywał po 1 chlebie (a było ich 18 a 19-ty Czech, a z Moszczenicy pobierał po 1 bochenku, a było ich 25).

Ponadto każdy siodłak dawał mu rocznie po 1 groszu srebrniku i 1 wiertel żyta zaś za wypiek hostii otrzymywał rocznie 20 groszy. Z Moszczenicy, z roli otrzymywał rocznie 1 talar 12 groszy. Natomiast z Ruptawy, która była 3 razy większa miał 3 talary i 36 groszy. Mógł więc dostatnie siebie i rodzinę utrzymać.

Z martykuły napisanej w okresie 1.10.1823 -1833 przez nauczyciela Józefa Sosnę pod data 21.01.1831r. czytamy: "obecna szkoła nie wiadomo kiedy została zbudowana jest pierwszą w Ruptawie". Ówczesna organistówka, która miała również szkołę została zbudowana w 1792 roku z drzewa ówczesnego patrona i właściciela Ruptawy Von Ziemtzkiego wraz dominia.... w Ruptawie, Ruptawcu, Cisówce i Moszczenicy.

Szkoła ta nie posiadała żadnych nieruchomości, a te których używała rektor były własnością kościoła. Nauczyciel był tu równocześnie kościelnym, organistą i dzwonnikiem.

Ze względu na stopniowy przyrost ludności ewangelickiej w Ruptawie, warunki organizacyjne po okresie kontrreformacji, zmusiły do wybudowania w 1834 roku pierwszej szkoły ewangelickiej w dzielnicy Ruptawiec, dokąd na naukę religii oraz naukę szkolną, aż do 1882 roku uczęszczały wszystkie dzieci ewangelickie z terenu Ruptawy i okolicy.

Po upadku pierwszej szkoły ewangelickiej została wybudowana druga szkoła w 1882 roku w Ruptawie. Na wzniesieniu na którym wybudowaną tę szkołę, w 1912 wybudowano także kościół ewangelicki.

Po wyzwoleniu Górnego Śląska przez powstania śląskie i późniejszy plebiscyt, tereny te na których znajduje się dzisiejsza Ruptawa, przyznane zostały Polsce. Wtedy też przemianowano i upaństwowiono szkoły ewangelickie Ruptawie i Ruptawcu na Publiczne Ewangelickie Szkoły Powszechne, a nauka zaczęła się w języku polskim.

Do wybuchu II wojny światowej w Ruptawie istniały tylko dwie szkoły wyznaniowe: katolicka i ewangelicka, w Cisówce była szkoła katolicka. Najstarszym dokumentem jaki posiada nasza placówka pochodzi 1910 roku. Jest to księga protokołów rady pedagogicznej pisana jeszcze w języku niemieckim. Język polski w księdze protokołów pojawił się w 1923 roku. Wówczas kierownikiem szkoły był Juliusz Szmirt. Od roku 1926 funkcję kierownika pełnił Leopold Fober. W czasie II wojny światowej spłonęły dokumenty i dalsza historia szkoły datuje się od roku 1945. Wówczas istniała już tylko jedna powszechna, państwowa. 4 klasowa szkoła, która mieściła się przy kościele katolickim. Kierownikiem szkoły był pan Józef Kania, a pracowali w niej Jan Wałach - były kierownik szkoły ewangelickiej, Kunc, Sikora, Emilia Kania , od 1950 roku Anna Mach następnie Ewa Kożdoniówna i Maria Sprenzlówna.

W 1951 kierownikiem placówki została pani Florentyna Freiherr. W tym czasie sytuacja budynku szkolnego nie wyglądała najlepiej. Szkoła była w "rozsypce". Do tego stanu przyczyniły się wiek budynku jak również działania wojenne w czasie II wojny światowej. Nauce nie sprzyjały ani dziurawe podłogi w klasach ani rozsypujące się ramy starych okien. Wyposażenie szkoły w sprzęt było bardzo słabe.

h szkola1

Uczniowie i nauczyciele uczyli się i pracowali w tej szkole, w niezbyt sprzyjających warunkach, aż do września 1953 roku kiedy to dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku szkolnego, a starą szkołę zamieniono na Ośrodek Zdrowia i Przychodnię Stomatologiczną. Zmiany w szkolnictwie będące wynikiem reform mają wpływ na funkcjonowanie szkoły. Szkoła nasza jest szkołą rozwojową. W roku szkolnym 1953/54 było 7 oddziałów do szkoły uczęszczało 180 uczniów, w roku szkolnym 1961/62 liczba uczniów wynosiła 242 natomiast 1973/74 - 385 uczniów obecnie w naszej szkole uczy się 272 uczniów.

Należy również wspomnieć o niepełnej Szkole Podstawowej w Cisówce obejmującej klasy I - IV i posiadającej 1 nauczyciela. Szkoła ta wybudowana została w latach 1908 - 1910 dzieci rozpoczęły naukę w pięciu klasach. Wówczas kierownikiem był Jan Pietrzyk. Po jego tragicznej śmierci w 1963 roku obowiązki przejął pan Teofil Herman pełniąc je do 1973 roku, w którym to roku szkoła ulegała rozwiązaniu w związku utworzeniem Zbiorczej Szkoły. Od tego roku wszystkie dzieci z Cisówki uczęszczały do szkoły w Ruptawie. Szkoła zorganizowała dla nich dowóz autobusami a opiekę wychowawczą nad nimi sprawował nauczyciel Teofil Herman, który rozpoczął pracę w szkole w Ruptawie.

h szkola2

W roku 1975 w związku z nowym podziałem administracyjnym państwa Ruptawa została dzielnicą miasta Jastrzębie Zdrój i tym samym szkoła nasza stała się szkołą miejską - Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu Zdroju.

W roku szkolnym 1962/63 nastąpiła zmiana kierownika szkoły. Dotychczasowy kierownik pani Florentyna Freiherr została powołana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Państwowej Rady Narodowej - funkcję kierownika objął pan Rudolf Ledwoń.

W 1972 roku związku nowym podziałem administracyjnym państwa utworzona została gminna Ruptawa, a 1973 roku powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, do której należały szkoły podstawowe w Ruptawie , Cisówce, Bziu i Ruptawie. Dyrektorem gminnym z prawem wizytacji wyżej wymienionych placówek został mianowany pan Jerzy Mrożkiewicz. Następnie dyrektor szkoły mgr Jerzy Mrożkiewicz został mianowany dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Mszanie obowiązki dyrektora w Ruptawie ponownie przejął Rudolf Ledwoń, społecznym zastępcą został Emil Brzuska. W roku 1984/95 po wieloletniej pracy pedagogicznej i społecznej na emeryturę odszedł dyrektor szkoły pan Rudolf Ledwoń oraz Emil Brzuska. Na stanowisko dyrektora powołany został biolog, taternik, himalaista i publicysta dr Antoni Kuśka obecnie prof. dr hab. Uniwersytetu Śląskiego. W roku 1987/88 dr Antoni Kuśka zrezygnował ze stanowiska dyrektora szkoły, ponieważ rozpoczął pracę w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Stanowisko dyrektora objęła mgr Zofia Fober i funkcję tą pełniła do końca roku szkolnego 1998/99.

Od roku szkolnego 1999/2000 funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Piotr Hołówko. Od 2000/2001roku Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu Zdroju jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawowa, której organem założycielskim jest Rada Miasta Jastrzębia Zdroju.

Organami szkoły oprócz dyrektora są: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu Zdroju ma do spełnienia jak każda placówka dydaktyczno-wychowawca swoją "misję". Dzięki współpracy wyżej wymienionych organów działalność szkoły jest widoczna nie tylko na terenie, ale również w środowisku miejskim. Szkoła zabezpiecza realizację głównych celów kształcenia, przygotowuje uczniów do życia w świecie dorosłych, integruje środowisko lokalne poprzez współpracę z władzami i instytucjami lokalnymi, sprzyja rozwijaniu talentów uczniów, uczy życia w demokratycznym państwie rozwijając współpracę między nauczycielami a uczniami. Jej długoletnia twórcza obecność w życiu lokalnej społeczności pozwoliła na wypracowanie własnego niepowtarzalnego oblicza.

szkola rys

Nasza szkoła pozwala uczniom rozwijać swoje zdolności i brać aktywny udział w kształtowaniu wizerunku szkoły. Relacje nauczyciel - uczeń oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i partnerstwie. Wykwalifikowana rada pedagogiczna tworzy zgrany zespół, w którym istnieje pełne zrozumienie dla problemów dydaktyczno-wychowawczych. Nie byłoby sukcesów i wysokich efektów pracy gdyby nie ścisła współpraca nauczycieli z domem rodzinnym oraz ścisłe powiązanie szkoły ze środowiskiem lokalnym.